Acatistul Sfântului Dumitru

 

Rugăciunile începătoare

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfânta Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

 

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

 

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

 

 

Condacele si Icoasele

 

Condacul 1

Învăţătorului dreptslăvitoarei credinţe celei întru Hristos, surpătorului şi ruşinătorului păgânătăţii, Izvorâtorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostaşul cel adevărat al lui Hristos, care s-a arătat Bisericii ca un soare şi mare apărător credincioşilor, toţi acum cântări de mulţumire şi laude din suflet cu dorire aducându-i să-i cântăm: bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Icosul 1

Credinţa adevărată învăţând-o, Mucenice Dimitrie, de la părinţii tăi, ai vieţuit pe pământ prin darul lui Dumnezeu ca un înger, luminat mărturisind şi învăţând pe toţi apoi cu milostenie, cu neîncetate rugăciuni şi cu chinuri. Pentru care noi aducem ţie aceste cântări de laudă:

Bucură-te, că tu ca un înger pe pământ ai vieţuit;

Bucură-te, că luminat pe Hristos ai mărturisit;

Bucură-te, că din parinţi binecredincioşi ai răsărit;

Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit o ai păzit;

Bucură-te, că prin postire şi rugăciuni necontenite, îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, că prin faceri de bine şi lacrimi, pe demoni i-ai înfricoşat;

Bucură-te, nemuritoare odraslă a cetăţii Tesalonicului;

Bucură-te, reazem neclintit al Iliricului;

Bucură-te, săditorule al creştinătăţii;

Bucură-te, dezrădăcinătorule al păgânătăţii;

Bucură-te, că întru primejdii lumii eşti mare apărător;

Bucură-te, că celor ce cu credinţă năzuiesc la tine le eşti gata folositor;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 2

Auzind împăratul Maximian că părintele tău, mucenice al lui Hristos, a murit şi socotind a te trage pe tine la un gând cu el, ţi-a dat dregătoria de proconsul, iar tu de ai şi primit, însă cu înţelepciunea cea dată ţie de sus, pricepând măiestriile lui ai rămas cu darul lui Dumnezeu neprins de dânsele, cântând: Aliluia!

 

Icosul 2

Mucenice de trei ori fericite, n-ai voit a te supune poruncii împăratului de a ucide pe toţi cei ce cheamă numele lui Iisus, cel răstignit, ci mai vârtos luminat L-ai mărturisit pe El. Şi ca alt Pavel pe toţi ai invăţat sfânta credinţă, iar multă închinare la idoli, cea fără de Dumnezeu, o ai dezrădăcinat. Pentru aceea vrednic eşti a auzi de la noi acestea:

Bucură-te, că afară de Dumnezeu, n-ai ales mai mult;

Bucură-te, că voinţei împăratului nu te-ai supus;

Bucură-te, că pe Dumnezeu cel adevărat L-ai mărturisit luminat;

Bucură-te, că trupul tău vitejeşte nu l-ai cruţat;

Bucură-te, că tu credinţa cea în Iisus Hristos o ai mărturisit;

Bucură-te, că pe vrăjmaşii Crucii i-ai biruit;

Bucură-te, că locuitorilor Tesalonicului alt Pavel te-ai arătat;

Bucură-te, că pe ei credinţa cea în Hristos i-ai invăţat;

Bucură-te, că cinstea tiranului împărat o ai batjocorit;

Bucură-te, că de sfaturile lui te-ai lepădat;

Bucură-te, că de darurile lui te-ai îngreţoşat;

Bucură-te, că plata pentru dreapta credinţă de sus ai luat;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 3

Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice Dimitrie, care te lumina şi te înţelepţea prin fapte bune, ca pe o scară mergând din putere în putere, viteaz ostaş te-ai arătat al cerescului Împarat, Iisus. Netemându-te de neputinciosul împărat pământesc, Împăratului Hristos cu mare glas ai cântat: Aliluia!

 

Icosul 3

Râvnind, ai râvnit pentru dreapta credinţă a lui Hristos, pe care o aveai pururea în inima ta, răbdătorule de chinuri; mai înainte de a veni Maximian în Tesalonic, ai încredinţat averea ta slugii tale Lupu, ca să o împartă la săraci, iar tu, sfinte, prin rugăciuni şi post, te-ai gătit spre nevoinţă, stând cu îndrăzneaţă cugetare; pentru aceea iţi zicem:

Bucură-te, că momirea împăratului întru nimic o ai socotit;

Bucură-te, că ai mărturisit luminat tuturor un Dumnezeu în Sfânta Treime;

Bucură-te, că de credinţa părinţilor tăi tare te-ai ţinut;

Bucură-te, că n-ai îngăduit a se huli credinţa cea dreaptă;

Bucură-te, că buna pildă cetăţenilor Tesalonicului te-ai făcut;

Bucură-te, că neguţătoria sufletului bine o ai chibzuit;

Bucură-te, că adevarata credinţă o ai înălţat;

Bucură-te, că nedumnezeirea de tot o ai nimicit;

Bucură-te, că bogăţia ta întru nimic o ai socotit;

Bucură-te, că toata averea la săraci o ai împărţit;

Bucură-te, folositor şi ajutător de obşte;

Bucură-te, apărătorule cu deosebită trebuinţă pentru mine;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 4

Fiind înştiinţat împăratul de credinţa ta, viteazule mărturisitor, a venit în Tesalonic, înaintea căruia stând, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos, Dumnezeu adevărat, iar mulţimea de zei cea păgânească o ai ocărât; de care el foarte mâniindu-se, a poruncit să te închidă în temniţă, unde intrând tu, cuvios suflet ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 4

Foc arzător având în sufletul tău, fericite Mucenice Dimitrie, pentru dragostea Celui dorit al tău, întru nimic socotind chinuriie, întărit de darul Lui, vesel ai intrat în temniţă, şezând ca întru o cămară luminoasă, rugându-te şi cântând psalmi; pentru care de la noi auzi acestea:

Bucură-te, că ai fost împuternicit cu darul lui Hristos;

Bucură-te, că pe vrăjmaşi, cu răbdare i-ai biruit;

Bucură-te, că pentru Hristos în temniţă ai fost dat;

Bucură-te, că pe diavolul l-ai înfiorat;

Bucură-te, că temniţa ţie cămară luminoasă s-a arătat;

Bucură-te, că în ea, cu cântări şi doxologii pe Dumnezeu ai lăudat;

Bucură-te, că, îngrădindu-te cu semnul crucii, pe scorpie ai călcat;

Bucură-te, că ea, călcată fiind, nevătămat ai ramas;

Bucură-te, că ai urât dregătoria pământească de proconsul;

Bucură-te, că cerească ostaşie ai îndrăgit;

Bucură-te, că părinţilor tăi prin rugăciuni ai fost dat;

Bucură-te, că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 5

Păgânul împărat, îndeletnicindu-se cu jocuri în arene, mulţi din creştini erau ucişi de către un om, puternic luptător, anume Lie, din neamul vandalilor; această fărădelege nesuferind-o creştinul Nestor tânărul, aprins de râvnă a alergat la tine în temniţă, spunându-ţi şi cerând binecuvantare şi rugăciuni ca să-l poată birui; iar tu, Sfinte Mucenice, nădejde având în Cel ce te întărea pe tine, însemnându-l cu semnul Crucii, i-ai zis: du-te, ca pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi, cântând dimpreună: Aliluia!

 

Icosul 5

Tânărul Nestor, nădejde în Dumnezeu având prin tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, îndată alergând la acea privelişte, cu mare glas a strigat: o Lie, vino să ne luptăm şi amândoi; iar împăratul văzându-l tinerel şi frumos, chemându-l la sine i-a zis: nu vezi pe câţi a omorat Lie?, momindu-l cu făgăduinţa de a-l trage la un gând cu dânsul. Iar el nevrând a strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi. Şi îndată s-a apucat cu Lie la luptă, şi aruncându-l în suliţele cele ascuţite, l-a dat la amara moarte, şi asa s-a plinit proorocia ta, sfinte; pentru care te întâmpinăm cu aceste laude:

Bucură-te, că mândria lui Lie ai surpat;

Bucură-te, că pe Nestor cu Lie a se lupta l-ai îndemnat;

Bucură-te, că prin semnul Crucii ai zis că-l va birui;

Bucură-te, că la amara moarte l-ai dat;

Bucură-te, că tânărul Nestor, reazem tare în Hristos şi în ale tale rugăciuni a avut;

Bucură-te, că de nădejdea sa n-a fost lipsit;

Bucură-te, că proorocia ta, sfinte, s-a plinit;

Bucură-te, că şi Nestor pe Hristos a mărturisit;

Bucură-te, că el la momirile împăratului nu s-a supus;

Bucură-te, că şi lui cununa frumoasă la ceruri i-ai arvunit;

Bucură-te, că din porunca împăratului, de Marcian capul i s-a tăiat;

Bucură-te, că sufletul lui la ceruri cu mucenicii s-a numărat;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 6

Fiind înştiinţat nebunul împărăt, cum că tu, Mucenice Dimitrie, ai fost pricinuitor pierzării lui Lie, s-a mâhnit foarte, mai mult decât ar fi căzut din împărăţia sa, şi îndată a poruncit ostaşilor, că asemenea cu suliţele să fii străpuns; iar tu, vrednicule de laudă, aşteptai cugetând la bunătăţile ce aveai a le dobândi şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 6

Şezând tu în temniţă, viteazule mucenice, a căutat spre tine Domnul de sus, cercetându-te prin îngerul Lui care ţi s-a arătat ca o preafrumoasă cunună din rai întru lumină mare, pe care punând-o pe capul tău, ţi-a zis: pace ţie, pătimitorule al lui Hristos, Dimitrie; îmbărbăteaza-te, întăreşte-te şi biruieşte pe vrăjmaşii tăi; iar tu sfinte, ai răspuns; mă bucur întru Domnul şi mă veselesc întru Dumnezeu, Mântuitorul meu; aprins de dragostea Lui, doreai a-ţi vărsa pentru Dânsul sângele tău, pentru care noi te lăudam aşa:

Bucură-te, că şezând tu în temniţă vesel te-ai arătat;

Bucură-te, că Hristos din ceruri spre tine a căutat;

Bucură-te, că cercetare de la El prin îngeri ai primit;

Bucură-te, căci cu frumoasă cunună din rai întru lumină mare la tine a venit;

Bucură-te, că vederea îngerului mult te-a bucurat;

Bucură-te, că el capul cu cunună ţi-a încununat;

Bucură-te, că primind cununa, din inima ai mulţumit;

Bucură-te, că pe vrajmaşul foarte mult l-ai scârbit;

Bucură-te, că pace, îmbărbătare şi întărire, prin înger ai luat;

Bucură-te, că prin răbdare întemeietor dreptei credinţe te-ai arătat;

Bucură-te, că întru dânsul bucurându-te te-ai veselit;

Bucură-te, că pentru Dânsul sângele a-ţi vărsa ai dorit;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie !

 

Condacul 7

Începând a se lumina de ziuă, au intrat ostaşii în temniţă la tine, mare mucenice, aflându-te stând vesel la rugăciune, şi îndată a început a te străpunge cu suliţele; iar tu, nevoitorule, cu suflet viteaz ai ridicat mâna dreaptă, împungându-te întâia suliţă în coastă, închipuind astfel patima lui Hristos, Domnul tău, Cel cu suliţa împuns; în mâinile Lui ţi-ai dat sfântul tău suflet, cântând: Aliluia !

 

Icosul 7

Cumplit şi fără crutare, ostaşii au străpuns trupul tau, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, mare mucenic, încât pământul s-a roşit cu sângele tău, făcându-te privelişte îngeriior şi oamenilor; iar tu, rugându-te din adâncul inimii, ai rămas până la sfârşit cu mulţumire răbdand şi neclintit din dreapta credinţă; pentru care primeşte de la noi acestea:

Bucură-te, că intrând ostaşii în temniţă, vesel te-au aflat stând la rugăciune;

Bucură-te, că îndată au început cu suliţele a te străpunge;

Bucură-te, căci cu suflet viteaz mâna dreaptă ai ridicat;

Bucură-te, că întâia suliţă coasta ta a străpuns;

Bucură-te, că patima lui Hristos, Domnul tău, ai închipuit;

Bucură-te, că împungere în coastă ca şi El ai primit;

Bucură-te, că pământul cu sângele tău s-a roşit;

Bucură-te, că privelişte îngerilor şi oamenilor te-ai facut;

Bucură-te, că suliţele vesel le-ai răbdat;

Bucură-te, că prin ele sufletul tău în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat;

Bucură-te, că tare ca un diamant te-ai arătat;

Bucură-te, că până la sfârşit, mulţumind din adâncul inimii, te-ai rugat;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 8

Mucenice de trei ori fericite, dându-ţi sfântul suflet în mâinile Domnului tău, Căruia cu credinţă ai slujit, s-a dus să petreacă în locaşurile cele cereşti împreună cu cetele mucenicilor; trupul tău aruncat fără de cinste zăcea la pământ, iar oarecare din credincioşi noaptea mergând l-au luat şi l-au îngropat, cântând toţi lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 8

Dupa îngroparea ta, credincioasa sluga ta Lupu, spre semnul dragostei luând haina şi inelul muiate în sângele tău, sfinte, multe feluri de boli prin ele se tămăduiau şi duhurile cele necurate se goneau; de care minune înştiinţându-se tot Tesalonicul, necredinciosul împărat Maximian a poruncit ca şi pe fericitul Lupu să-l prindă şi să-i taie capul; şi aşa sluga cea bună după stăpânul său, adică dupa tine, Sfinte Dimitrie, s-a dus la Domnul; pentru care noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că trupul tău străpuns fiind a rămas jos;

Bucură-te, că Iisus creştetul tău l-a încununat frumos;

Bucură-te, că nevoinţa ta cea mucenicească acum ai săvârşit;

Bucură-te, căci cu mucenicii în locaşurile cereşti eşti preamărit;

Bucură-te, că de la pământ la cele cereşti te-ai ridicat;

Bucură-te, căci cu mucenicii dimpreună te-ai numărat;

Bucură-te, că lui Lupu, credincioasa sluga ta, haina şi inelul tău i-ai dat;

Bucură-te, că prin ele feluri de boli ai vindecat;

Bucură-te, că şi lui din porunca lui Maximian i s-a tăiat capul;

Bucură-te, că el, după tine, stăpânului său, a urmat;

Bucură-te, cel ce credincioşilor eşti izvor de minuni nedeşertat;

Bucură-te, că demoniior eşti rană anevoie de vindecat;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 9

Deasupra mormântului tău, sfinte, fiind zidită o biserică mică, în care se săvârşeau multe minuni şi feluri de vindecări bolnavilor se da, un boier credincios, anume Leontie, din părţile Iliricului de boală grea fiind cuprins, adus şi pus fiind unde sfintele tale moaşte erau în pământ ascunse, îndată a dobândit tămăduire, sculându-se sănătos; pentru care, mulţumind lui Dumnezeu şi pe tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, preamărindu-te, a cântat: Aliluia!

 

Icosul 9

Vrând vindecatul boier Leontie a zidi o biserică mare şi frumoasă, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, spre semn de mulţumire, dărâmând pe cea mai mică, a început a săpa şanţurile spre temelie. Dar, o minune ! A aflat sfintele tale moaşte întregi şi nestricate, curgând din ele mir binemirositor, unde, adunându-se poporul, cu bucurie scoţându-le din pământ, mulţime nenumărată de bolnavi se tămăduia; iar Leontie, plin de veselie, ridicând degrab la acel loc biserică frumoasă şi minunată, într-ânsa a pus cinstitele tale moaşte, în racla de mult preţ; deci bucurându-ne şi noi de aceasta, grăim către tine aşa:

Bucură-te, că pe Leontie de boala grea l-ai vindecat;

Bucură-te, că el spre mulţumire biserică în numele tău a ridicat;

Bucură-te, că tu har de a face minuni de la Dumnezeu ai luat;

Bucură-te, că trupul tău iaraşi nouă l-ai dat;

Bucură-te, că îndată ce din pământ s-a ivit, mir de bună mireasmă la toţi a tins;

Bucură-te, că pe mulţi de felurite boli i-ai izbăvit;

Bucură-te, că înăuntrul bisericii cu cinste de preoţi s-a aşezat;

Bucură-te, căci credincioşii de aceasta s-au bucurat;

Bucură-te, că întregi sfintele tale moaşte se păzesc;

Bucură-te, că cei ce pătimesc şi cu credinţă năzuiesc la ele, se tămăduiesc;

Bucură-te, vas de mir neîmpuţinat şi de feluri de boli vindecător;

Bucură-te, că pentru toţi eşti de daruri împărţitor;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 10

Binecredinciosul Leontie, voind a se întoarce la Iliric, a vrut să ia o parte din sfintele tale moaşte, ca şi acolo în patria sa să zidească o biserică în numele tău, sfinte; iar tu, arătându-te, l-ai certat, ca să nu îndrăznească a lua ceva, iar el luând numai giulgiul muiat în sângele tău şi o parte din aurării, în racla de aur le-a pus şi ducându-se, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 10

Minuni multe făcând tu, sfinte, prin giulgiul tău, lui Leontie arătându-te pe cale, l-ai izbăvit de furtuna ce-l ameninţa şi vrând cu ai săi a trece râul Istrului i-ai spus să ia racla cu giulgiul în mâinile sale şi să nu se teamă; asemenea şi tuturor celor ce năzuiesc cu credinţă la tine le eşti de obşte folositor şi grabnic ajutător; pentru care-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Leontie, ce din sfintele tale moaşte a vrut să ia, l-ai certat;

Bucură-te, că giulgiul muiat în sângele tău, spre mângâierea lui l-ai dat;

Bucură-te, că de furtuna ce-l ameninţa, arătându-te, l-ai izbăvit;

Bucură-te, căci cu giulgiul tău fără vătămare l-a trecut;

Bucură-te, că el, sosind la Sirmion, în biserica ce zidise ţie, acest odor a dat;

Bucură-te, că şi acolo mulţi se îndulciră de minuni şi tămăduiri;

Bucură-te, că pe Marian, eparhul Iliricului, de buba grea l-ai tămăduit;

Bucură-te, că pe unul ce era îndrăcit l-ai izbăvit;

Bucură-te, că pe altul ce îi curgea sânge l-ai izbăvit;

Bucură-te, că foametea ce era în cetatea ta o ai potolit;

Bucură-te, că pe locuitorii ei, din primejdia ce-i ameninţa, i-ai izbăvit;

Bucură-te, că celor ce vindeau grâu, arătându-te aievea, le-ai poruncit să înoate spre Tesalonic;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie !

 

Condacul 11

Sfeşnic cu totul luminos fiind cinstitele tale moaşte, Izvorâtorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, pus în sfeşnicul bisericii luminează pe toţi cei ce cu credinţă aleargă la ele; deci de un dar ca acesta să nu ne lipseşti şi pe noi sfinte, cei ce cu dragoste ne aflăm stând înaintea sfintei tale icoane; cu multă smerenie închinându-ne, cerem a fi scutiţi de orice potrivnice întâmplări iar mai ales de înfricoşătoarea groază a cutremurului şi a ne învăţa să cântăm lui Dumnezeu, dimpreună cu tine: Aliluia!

 

Icosul 11

Evlaviosul împărat Justinian a trimis în Tesalonic bărbaţi cinstiţi să ia o parte din sfintele moaşte, spre sfinţirea bisericii pe care din nou o zidise; ajungând ei la Tesalonic şi de racla ta apropiindu-se, o, minune! deodată a ieşit foc şi scântei de văpaie spre toţi slobozind şi un glas din foc înfricoşător zicând: staţi şi nu îndrăzniţi; iar ei spăimântaţi de frică au cazut şi întorcându-se înapoi au spus împăratului cele ce s-au făcut, aducând întru mirare pe toţi; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, că foc şi scântei de văpaie s-au văzut din racla sfintelor tale moaşte;

Bucură-te, că minunea aceasta pe mulţi i-a îngrozit;

Bucură-te, că în vis lui Onisifor, aprinzătorului de lumini, te-ai arătat;

Bucură-te, că fapta sa, cu iubire de oameni, o ai mustrat;

Bucură-te, că ai poruncit lui să o părăsească şi să se pocaiască;

Bucură-te, că pe el, l-ai facut a se ruşina, trezindu-se din sonm;

Bucură-te, că a doua oară iarăşi aievea l-ai mustrat;

Bucură-te, că de glasul tău ca de un tunet la pământ zăcea ca un mort;

Bucură-te, că venindu-şi el întru sineşi singur a mărturisit fapta sa;

Bucură-te, că spăimântându-l, singur a spus tuturor mustrarea ta;

Bucură-te, căci cu minunile tale pe popor ai veselit;

Bucură-te, că vrei ca toţi să se mântuiască de la Dumnezeu;

Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 12

Stand inaintea lui Hristos, Cel ce te-a intarit spre patimire, prealaudate Mare Mucenice Dimitrie, de la Dansul dar ai luat a vindeca pe toti de patimile sufletesti si trupesti; rugamu-ne deci tie, sfinte, ca cel ce ai indrazneala multa, nu inceta mijlocindu-ne sufleteasca mantuire noua, celor ce cinstim a ta pomenire si cantam neincetat: Aliluia!

 

Icosul 12

Cu cantari cinstim pomenirea ta, fericim chinurile tale si indelunga-rabdarea ta, marim si laudam minunile tale, vitejia si barbatia ta cea nebiruita; bine te cuvantam ca pe un mare ajutator si pazitor lumi, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie, si din inima graim tie acestea:

Bucura-te, ca pe episcopul cel prins de barbari l-ai slobozit;

Bucura-te, ca pe el la cetatea ta Tesalonic l-ai povatuit;

Bucura-te, ca pe cele doua fecioare, ce au cusut chipul tau, le-ai izbavit;

Bucura-te, ca pe rapitorul lor l-ai lasat batjocorit;

Bucura-te, ca degraba le-ai adus pe ele, dimpreuna cu chipul, la biserica din Tesalonic;

Bucura-te, ca acel chip inaintea altarului spre lauda ta s-a pus;

Bucura-te, ca vazindu-se ele desteptate langa mormantul tau s-au bucurat;

Bucura-te, ca cei adunati acolo, pentru minune au saltat;

Bucura-te, ca de multe ori cetatea ta de navalirea barbariior o ai izbavit;

Bucura-te, ca pe multi din robia barbarilor i-ai slobozit;

Bucura-te, ca dimpreuna cu ingerii esti vorbitor;

Bucura-te, ca tuturor de obste catre Stapanul ne esti mijlocitor;

Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

Condacul 13

O, rabdatorule de chinuri al lui Hristos, Izvoratorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, aceasta a noastra rugaciune, ce aducem tie acum cu umilinta, primeste-o, si de bolile sufletesti si trupesti si de vrajmasii cei vazuti si nevazuti, cu rugaciunile tale cele bineprimite catre Dumnezeu, ne pazeste, ca impreuna cu tine in veacul ce va sa fie, sa cantam Lui: Aliluia!

 

Apoi se zice iarasi Icosul intai

 

Credinta adevarata invatand-o, Mucenice Dimitrie, de la parintii tai, ai vietuit pe pamant prin darul lui Dumnezeu ca un inger, luminat marturisind si invatand pe toti apoi cu milostenie, cu neincetate rugaciuni si cu chinuri. Pentru care noi aducem tie aceste cantari de lauda :

Bucura-te, ca tu ca un inger pe pamant ai vietuit;

Bucura-te, ca luminat pe Hristos ai marturisit;

Bucura-te, ca din parinti binecredinciosi ai rasarit;

Bucura-te, ca dreapta credinta pana la sfarsit o ai pazit;

Bucura-te, ca prin postire si rugaciuni necontenite, ingerilor te-ai asemanat;

Bucura-te, ca prin faceri de bine si lacrimi, pe demoni i-ai infricosat;

Bucura-te, nemuritoare odrasla a cetatii Tesalonicului;

Bucura-te, reazem neclintit al Iliricului;

Bucura-te, saditorule al crestinatatii;

Bucura-te, dezradacinatorule al paganatatii;

Bucura-te, ca intru primejdii lumii esti mare aparator;

Bucura-te, ca celor ce cu credinta nazuiesc la tine le esti gata folositor;

Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

si Condacul intai

Invatatorului dreptslavitoarei credinte celei intru Hristos, surpatorului si rusinatorului paganatatii, Izvoratorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostasul cel adevarat al lui Hristos, care s-a aratat Bisericii ca un soare si mare aparator credinciosilor, toti acum cantari de multumire si laude din suflet cu dorire aducandu-i sa-i cantam: bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

 

 
Adrese utile

Fundaţia Bartolomeu

Fundaţia Bartolomeu

Radio renaşterea
Radio renaşterea

Biblia în versiunea Mitropolitului Bartolomeu

Biblia în versiunea Mitropolitului Bartolomeu

Mitropolia Clujului
Mitropolia Clujului